Privātuma un sīkdatņu politika

Privātuma politika

 

SIA “Printpack Service” ir svarīgi, lai aizsargātu Jūsu – mūsu klientu un citu datu subjektu – personas datus. Tāpēc mēs esam apņēmušies ievērot un aizsargāt katra datu subjekta privātumu.

Šī Privātuma politika satur būtisku informāciju par Datu pārzini – SIA “Printpack Service”, juridiskās personas kods: 40003589919, juridiskā adrese Piedrujas iela 7, LV-1073, Rīga, kontaktinformācija: printpack@printpack.lv, tālr. +371 67818007, notiekošo personas datu apstrādi, šo datu uzglabāšanu un datu subjektu tiesības.

 

I. Pamatjēdzieni

 

 

 1. Tīmekļa vietne – vietne, kas atrodas www.printpack.lv, kurā klients var atstāt pieprasījumu pēc sniegtajām precēm vai pakalpojumiem un kurā viņš var dot piekrišanu savu personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos;
 2. Personas dati – jebkura informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu); identificējama fiziska persona ir persona, kuras identitāti var tieši vai netieši noteikt, jo īpaši pēc identifikatora, piemēram, vārda, personas koda, atrašanās vietas datiem un interneta identifikatora, vai pēc vienas vai vairākām šīs fiziskās personas fiziskajām pazīmēm. fizioloģisku, ģenētisku, garīgu, ekonomisku, kultūras vai sociālo identitāti;
 3. Datu apstrāde – jebkura darbība vai darbību secība, ko ar automatizētiem vai neautomatizētiem līdzekļiem veic ar personas datiem vai personas datu kopām, piemēram, vākšana, reģistrēšana, šķirošana, sistematizēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, ieguve, iepazīšana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi ļaujot tos izmantot, kā arī salīdzināšana vai kombinēšana ar citiem datiem, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana;
 4. Datu saņēmējs – fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kurai tiek izpausti personas dati, neatkarīgi no tā, vai tā ir trešā persona vai nav. Tomēr valsts iestādes, kuras saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem var saņemt personas datus saistībā ar konkrētu izmeklēšanu, netiek uzskatītas par datu saņēmējām; apstrādājot šos datus, šīs valsts iestādes ievēro piemērojamos datu aizsardzības noteikumus, kas atbilst datu apstrādes mērķiem;
 5. Datu apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, kas Datu pārzinim saskaņā ar Datu pārziņa piešķirtajām pilnvarām palīdz sasniegt noteiktos mērķus;
 6. Trešā persona – fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita institūcija, kas nav datu subjekts, datu pārzinis, datu apstrādātājs, vai personas, kurām ir atļauts apstrādāt personas datus ar datu pārziņa vai datu apstrādātāja tiešo pilnvarojumu;
 7. Datu subjekta piekrišana – jebkura brīvi dota, konkrēta un nepārprotama pareizi informēta datu subjekta gribas izpausme ar paziņojumu vai nepārprotamām darbībām, ar kurām viņš piekrīt ar viņu saistīto personas datu apstrādei;
 8. Datu subjekts – fiziska persona, kuras personas dati tiek apstrādāti.

 

II. Personas dati

 

1. Personas datu apstrādes juridiskie kritēriji

 

SIA “Printpack Service” vāc un turpmāk apstrādā Jūsu personas datus tikai pamatojoties uz personas datu aizsardzību regulējošajos tiesību aktos noteikto tiesisko pamatojumu:

 • ar jūsu piekrišanu;
 • lai noslēgtu un/vai izpildītu ar Jums noslēgto līgumu.


2. Personas datu apstrādes mērķi

 

SIA “Printpack Service” apstrādā datus pieprasījumu administrēšanas un tiešā mārketinga izpildes nolūkos.

3. Apstrādātie personas dati

SIA “Printpack Service” asptrādā šādus datus:

 • Ar jūsu piekrišanu, lai administrētu pieprasījumus:
  • vārds, 
  • uzvārds, 
  • tālruņa numurs, 
  • e-pasta adrese, 
  • komentārs/pieprasījums, 
  • dzīvesvietas adrese,
  • laiks kad prece tiek pasūtīta pēc pieprasījuma.

Datu pārzinis apstiprina, ka šim nolūkam apstrādātie personas dati netiek sniegti, taču gadījumos, kad Datu subjekts pasūta preci ar piegādi, Datu pārzinis šī mērķa izpildei izmanto Datu pārzini – kurjerkompānijas.

 • Ar jūsu piekrišanu, lai veiktu tiešo mārketingu:
  • vārds,
  • uzvārds,
  • tālruņa numurs,
  • e-pasta adrese.

Datu subjekts tiek informēts, ka viņš jebkurā laikā var atsaukt doto piekrišanu par savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, noklikšķinot uz saites, kas ietverta katrā nosūtītajā e-pasta vēstulē, vai iesniedzot datu pārzinim pieprasījumu pa e-pastu printpack@printpack.lv no tās pašas e-pasta adreses, ko viņš izmantoja, lai pierakstītos uz jaunumiem/piedāvājumiem.

Datu subjekts tiek informēts ka šī mērķa īstenošanai tiek izmantoti Datu apstrādātāji – kurjeri (gadījumos, kad Datu subjekts preci pasūta pēc piedāvājuma saņemšanas ) un uzņēmums, kas izsūta e-pastus.

 • Citi dati, kas tiek iegūti, lai noslēgtu un/vai izpildītu ar Jums noslēgto līgumu.

Datu pārzinis apstiprina, ka uzskaitītie personas dati tiek vākti tikai tieši no Datu subjekta un netiek vākti no citiem avotiem.


4. Sīkdatnes

 

Lai uzlabotu Jūsu pieredzi, apmeklējot SIA “Printpack Service” mājaslapu www.printpack.lv, mēs izmantojam sīkdatnes – nelielas teksta informācijas fragmentus, kas tiek automātiski izveidoti, pārlūkojot vietni un tiek saglabāti Jūsu datorā vai citā gala ierīcē. Sīkdatņu apkopotā informācija ļauj mums nodrošināt nevainojamu vietnes darbību, ērtāku pārlūkošanu un uzzināt vairāk par mūsu vietnes lietotāju uzvedību, analizēt tendences un uzlabot gan vietni, gan jūsu pakalpojumu, gan pakalpojumus, kurus nodrošina SIA “Printpack Service”.

Šajā vietnē ir divu veidu sīkdatnes:

 • Pirmās puses sīkdatnes izveido tīmekļa vietne, kuru apmkelējat. Šī tīmekļa vietne parādas adreses joslā;
 • Trešo pušu sīktdantes – citu tīmekļa vietņu izveidoti sīkdatnes. Šīm vietnēm pieder daļa no jūsu apmeklētajā tīmekļa lapā redzamā satura, piemēram, reklāmas vai attēli. Tas var būt Google, Facebook, Youtube u.c. 

Jūs varat izvēlēties, vai vēlaties pieņemt sīkdatnes. Ja nepiekrītat sīkfdatņu saglabāšanai jūsu datorā vai citā gala ierīcē, varat mainīt interneta pārlūkprogrammas iestatījumus un atspējot visus sīkdatnes vai arī iespējot/atspējot tās pa vienam. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka dažos gadījumos tas var palēnināt interneta pārlūkošanas ātrumu, ierobežot noteiktu vietņu funkcionalitāti vai bloķēt piekļuvi vietnei.


5. Personas datu glabāšanas termiņš

 

Mēs neuzglabājam jūsu personas datus ilgāk, nekā to paredz apstrādes mērķi vai likums,vienīgi ja likums paredz ilgāku uzglabāšanu. SIA “Printpack Service” ir šādi personas datu glabāšanas periodi:

 • Pieprasījumu administrēšanas nolūkā dati tiek glabāti 2 (divus) kalendāros gadus no datu iesniegšanas dienas;
 • Tiešā mārketinga nolūkos personas dati tiek glabāti 5 (piecus) kalendāros gadus no datu iesniegšanas datuma šim nolūkam.

Mūsu mērķis ir neuzglabāt novecojušu vai lieku informāciju un nodrošināt, lai personas dati un cita informācija par mūsu klientiem būtu atjaunināta un korekta.


6. Personas datu sniegšana

 

SIA “Printpack Service” sniedz jūsu datus:

 • Ar jūsu piekrišanu, skaidri noteiktiem saņēmējiem;
 • Iestādēm vai organizācijām atbilstoši tiesību aktu prasībām;
 • Citām trešām personām ar jūsu piekrišanu, ko var saņemt katrā atsevišķā gadījumā.

 

III. Personas datu drošības pasākumi, kurus ievēro SIA “Printpack Service”

 

SIA “Printpack Service” darbība internetā atbilst visām starptautisko tiesību aktu, Eiropas Savienības tiesību aktu un Latvijas Republikas likumu prasībām.

1. Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR)

 

Apstrādājot datu subjektu personas datus, SIA “Printpack Service” ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumus un ir ieviesis atbilstošus organizatoriskus un tehniskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, izpaušanu, kā arī pret jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

 

IV. Datu subjektu tiesību īstenošanas kārtība

 

Datu subjektam ir tiesības:

 • Vērsties SIA “Printpack Service” ar lūgumu sniegt informāciju par Jūsu personas datiem, ko apstrādā SIA “Printpack Service” (“tiesības zināt” un “piekļuves tiesības”);
 • Pieprasīt SIA “Printpack Service” labot vai dzēst jūsu personas datus, ja esat konstatējis, ka dati ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi (“tiesības uz labošanu un dzēšanu”);
 • Vērsties SIA “Printpack Service” ar lūgumu apturēt Jūsu personas datu apstrādi, ja konstatējat, ka personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai negodprātīgi (“tiesības apturēt”);
 • Vērsties SIA “Printpack Service” ar lūgumu nepiekrist pret turpmāku Jūsu personas datu apstrādi (“tiesības nepiekrist”);
 • Vērsties SIA “Printpack Service” ar lūgumu ierobežot savu datu apstrādi, ja personas datu apstrāde ir nelikumīga (“tiesības ierobežot”);
 • Vērsties SIA “Printpack Service” ar lūgumu dzēst Jūsu datus, kad personas dati ir apstrādāti nelikumīgi vai personas dati vairs nav nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kādiem tie tika vākti vai citādi apstrādāti” (“tiesības tikt aizmirstam”);
 • Vērsties SIA “Printpack Service” ar lūgumu sniegt informāciju par SIA “Printpack Service” apstrādātajiem personas datiem un saņemt datus strukturētā, plaši izmantotā un datorlasāmā formātā (“tiesības uz datu pārnesamību”).

Ja nevarat atrisināt problēmu ar SIA “Printpack Service” un ja Jūs uztrauc SIA “Printpack Service” darbība/bezdarbība, kas var neatbilst šī Privātuma politikas vai tiesību aktu prasībām, Jums ir tiesības sazināties ar Uzraudzības iestādi, kas ir atbildīga par likumiem, kas reglamentē personas datu aizsardzību, uzraudzību un darbību kontroli.

 

Īstenojot šīs tiesības, jūs varat sazināties ar SIA “Printpack Service” jebkurā jums piemērotā veidā:

Piedrujas iela 7, Rīga, LV-1073

pa e-pastu: printpack@printpack.lv

pa tālr. +371 67818007

 

VI. Nobeiguma noteikumi

 

 

Šī privātuma politika ir ievietota Datu pārziņa tīmekļa vietnē www.printpack.lv.

Šī privātuma politika pēdējo reizi tika atjaunināta: 06/06/2023