Cilvēktiesību, nediskriminācijas, bērnu un piespiedu darba politika

IEVADS

Šajā politikā termins “Grupa” tiek saprasts kā jebkurš “CREOLINK” uzņēmumu grupas uzņēmums vai visa “CREOLINK ”uzņēmumu grupa kopā.

Termins “Grupas darbinieks” nozīmē jebkuru “CREOLINK” grupas uzņēmuma darbinieku.

MĒRĶIS

Šīs politikas mērķis ir definēt pamatprincipus, kas garantē cilvēktiesības “CREOLINK” grupas uzņēmumos visās vērtību radīšanas ķēdēs.

CILVĒKTIESĪBAS, NEDISKRIMINĀCIJAS POLITIKA

“CREOLINK” uzņēmumu grupa ciena un, saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, Apvienoto Nāciju Organizācijas Rezolūciju par uzņēmējdarbību un cilvēktiesībām, Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu, kā arī saskaņā ar Starptautiskās Darba organizācijas pamatkonvencijām, nodrošina visu cilvēku tiesības un dara visu iespējamo, lai novērstu jebkādus to pārkāpumus.

“CREOLINK” uzņēmumu grupas Ētikas kodekss paredz, ka mēs visi ievērojam augstākos morāles principus, cienām likumus, cilvēktiesības, esam neiecietīgi pret jebkāda veida diskrimināciju, un ikdienā īstenojam savas deklarētās vērtības un uzņēmējdarbības principus.

Mēs arī sagaidām, ka mūsu darbinieki cienīs un aizstāvēs cilvēktiesības ne tikai savās darba vietās, bet arī pārstāvot savu uzņēmumu ārpus darba vietas.

Gan uz sevi, gan arī uz mūsu uzņēmējdarbības partneriem attiecinām cilvēktiesību aizsardzības principus un tiecamies neveidot biznesa attiecības ar partneriem, kuri šos principus neievēro.

BĒRNU DARBS

Mēs ievērojam visus, gan starptautiskos, gan arī valsts noteiktos bērna nodarbināšanas aizliegumus un ierobežojumus. Nekādā gadījumā un nekādos apstākļos mēs nenodarbināsim personas, kas jaunākas par 15 (piecpadsmit) gadiem, vai personas, kas atbilstoši nacionālajiem likumiem ir jaunākas par minimālo nodarbinātības vecumu, ja tās ir vecākas par 15 (piecpadsmit) gadiem.

“CREOLINK” uzņēmumu grupā personas, kas ir jaunākas par 18 gadiem, neveic bīstamus vai smagus darbus, izņemot apmācības nolūkos, ja tos nosaka nacionālie likumi un citi tiesību akti.

PIESPIEDU DARBS

Piespiedu darbs netiek pieņemts un izmantots nevienā “CREOLINK” grupas uzņēmumā. Mēs nepiemērojam ķīlas vai personas dokumentu izņemšanu personas brīvas pārvietošanās ierobežošanai. Nepieņemam un nepiedalāmies cilvēku tirdzniecībā.

ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA

Mums rūp, lai visi darbinieki ievērotu šīs politikas noteikumus. Mēs atbildīgi reaģējam uz ziņojumiem par cilvēktiesību pārkāpumiem, ko darbinieki var iesniegt uzņēmuma vadītājam vai ziņot pa e-pastu: sudzibas@printpack.lv. Ziņotājiem mēs garantējam pilnīgu viņu anonimitāti.

Comments are closed.